* Cập nhật: 1:30 AM 31/5/2017

 

STT MSSV Họ tên sinh viên DTB DC TC Nhóm B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
1 2008160001 NGUYỄN VĂN AN 7.4 2.2 9.6 0 8.0 7.0 5.0 6.0 9.0 8.0 9.0
2 2008160007 TRẦN PHƯƠNG HỒNG ANH 5.7 1.7 7.4 0 8.0 3.0 5.0 6.0 6.0 8.0 4.0
3 2008160009 LÊ THỊ HỒNG ÁNH 5.7 0.9 6.6 0 8.0 7.0 3.0 3.0 5.0 8.0 6.0
4 2022140305 Nguyễn Thị Ngọc Bích 0.0 -1.0 0.0 0              
5 2008160010 LÊ BẢO CHÂU 6.7 0.9 7.6 0 8.0 7.0 5.0 4.0 6.0 8.0 9.0
6 2002160170 NGUYỄN NGỌC CHÂU 3.0 0.8 3.8 0   3.0 3.0 3.0 4.0 8.0  
7 2009160140 NGUYỄN TÔ MINH CHÂU 6.3 1.9 8.2 0 8.0 7.0   6.0 8.0 8.0 7.0
8 2008160011 TRẦN THỊ MỸ CHI 6.4 1.2 7.6 0 8.0 7.5 5.0 8.5 5.0 8.0 3.0
9 2008160016 TRẦN CÔNG ĐẠT 6.6 1.3 7.9 0 8.0 7.0 2.0 8.5 7.0 8.0 6.0
10 2004150128 Đỗ Bảo Điền 5.4 1.5 6.9 0 8.0 5.0 3.0 2.0 6.0 8.0 6.0
11 2008160021 LÊ HOÀI BẢO DUY 3.4 0.7 4.1 0       4.0 6.0 8.0 6.0
12 2009160150 PHAN ĐÌNH DUY 6.2 0.7 6.9 0 8.0 7.5 3.0 3.0 7.0 8.0 7.0
13 2001160208 TẠ ĐÌNH DUY 3.3 0.7 4.0 0 8.0 7.0 2.0       6.0
14 2003160129 NGUYỄN HOÀNG GIA 4.1 -0.4 3.8 0 8.0 7.0   2.0 4.0 8.0  
15 2008160035 TRẦN THỊ HUYỀN HOA 6.9 0.9 7.7 0 8.0 7.0 5.0 8.0 9.0 8.0 3.0
16 2008160038 HỒ NGỌC BẢO HOAN 4.9 1.1 5.9 0 8.0 2.0 2.0 3.0 5.0 8.0 6.0
17 2002160038 ĐOÀN VĂN HOÀNG 6.1 0.7 6.8 0 8.0 7.0 2.0 7.0 7.0 8.0 4.0
18 2028160213 PHẠM THỊ PHƯỢNG HOÀNG 8.0 1.3 9.3 0 8.0 8.5 7.0 8.5 8.0 8.0 8.0
19 2001160239 NGUYỄN VĂN HÙNG 5.1 0.7 5.9 0 8.0 5.0 3.0   6.0 8.0 6.0
20 2008160043 VÕ THỊ NHƯ HƯƠNG 5.9 0.7 6.6 0 8.0 7.0 3.0 8.0 7.0 8.0 0.0
21 2003160310 PHẠM KHANG HUY 5.9 1.4 7.2 0 8.0 5.0 3.0 2.0 8.0 8.0 7.0
22 2008160048 PHAN NGUYÊN HUY 6.1 2.1 8.2 0 8.0 7.0 5.0 4.0 6.0 8.0 5.0
23 2008160049 TRẦN QUỐC HUY 6.3 1.0 7.3 0 8.0 7.0 5.0 8.0 8.0 8.0  
24 2008160055 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 5.9 2.1 8.0 0 8.0 7.0 3.0 4.0 7.0 8.0 4.0
25 2008160057 PHAN TUẤN ANH KIỆT 5.8 0.9 6.6 0 8.0 7.5 4.0 2.0 5.0 8.0 6.0
26 2008160059 TRẦN THỊ THANH LAM 5.7 1.7 7.4 0 8.0 7.0 3.0 3.0 5.0 8.0 6.0
27 2008160060 HOÀNG MỸ LỆ 5.9 0.9 6.8 0 8.0 7.0   6.0 5.0 8.0 7.0
28 2008160062 LÊ THỊ THÙY LINH 4.3 0.9 5.1 0 8.0 7.0 3.0 6.0     6.0
29 2008160064 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 5.4 1.0 6.4 0 8.0 5.0 3.0 4.0 4.5 8.0 5.0
30 2003160178 VŨ ĐÌNH QUANG LINH 3.4 0.7 4.1 0 8.0 3.0   1.0 4.0 8.0  
31 2008160071 PHẠM THỊ HƯƠNG LY 7.3 0.7 8.0 0 8.0 7.0 5.0 5.0 9.0 8.0 9.0
32 2008160073 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI 6.9 1.5 8.4 0 8.0 7.0 3.0 8.0 7.0 8.0 7.0
33 2008160075 LÊ HỒNG MINH 6.4 0.9 7.2 0 8.0 5.0 3.0 8.5 7.0 8.0 5.0
34 2002160259 LÊ TRỊNH CÔNG MINH 4.4 0.5 5.0 0   7.0 3.0   7.0 8.0 6.0
35 2008160076 PHẠM TRÍ MINH 6.6 2.2 8.8 0 8.0 7.0 5.0 8.5 5.0 8.0 5.0
36 2008160077 NGUYỄN THỊ HOÀI MƠ 6.6 1.2 7.8 0 8.0 5.0 3.0 8.0 7.0 8.0 7.0
37 2008160082 NGUYỄN VĂN NAM 6.1 1.0 7.1 0 8.0 7.0 5.0 2.0 7.0 8.0 6.0
38 2008160184 Sơn Thiên Nga 4.3 0.6 4.9 0 8.0 3.0   3.0 4.0 8.0 4.0
39 2008160083 VÕ THỊ THÚY NGA 4.3 0.7 5.0 0   7.0 2.0 3.0 6.0 8.0 4.0
40 2008160086 NGUYỄN THÁI THANH NGÂN 7.4 1.4 8.8 0 8.0 8.5 3.0 6.5 9.0 8.0 9.0
41 2008160087 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 4.4 1.0 5.5 0 8.0   2.0 3.0 6.0 8.0 4.0
42 2008160089 NGUYỄN THỊ TƯỜNG NGÂN 5.9 0.7 6.6 0 8.0 5.0 5.0   8.0 8.0 7.0
43 2009160181 TẠ THỊ KIM NGÂN 6.5 1.0 7.5 0 8.0 9.0   8.5 9.0 8.0 3.0
44 2008160092 NGUYỄN QUÁCH BẢO NGỌC 5.6 1.2 6.8 0 8.0 7.0 6.0 3.0 7.0 8.0  
45 2008160185 Phạm Thị Bích Ngọc 5.4 1.0 6.4 0 8.0 3.0 3.0 6.0 6.0 8.0 4.0
46 2008160094 NGUYỄN THÀNH NGÔN 3.7 0.5 4.3 0 8.0 5.0 4.0       9.0
47 2025160337 NGUYỄN NGỌC TRẦN NGUYÊN 0.7 -1.9 0.0 0     5.0        
48 2008160168 LÊ NGUYỄN 6.7 2.0 8.7 0 8.0 7.5 3.0 8.5 7.0 8.0 5.0
49 2008160096 ĐỖ THÀNH NHÂN 6.6 2.2 8.8 0 8.0 7.0 3.0 6.5 5.0 8.0 9.0
50 2008160099 TRƯƠNG NGỌC LAN NHI 7.1 0.9 7.9 0 8.0 8.5 5.0 8.0 9.0 8.0 3.0
51 2003160210 ĐỔ THANH NHỚ 4.3 0.5 4.8 0 8.0   5.0 2.0 7.0 8.0  
52 2008160101 TRẦN THỊ NGỌC NHUNG 6.5 1.2 7.7 0 8.0 5.0 5.0 8.5 7.0 8.0 4.0
53 2008160104 PHẠM THỊ KIỀU OANH 5.1 0.9 6.0 0 8.0 3.0 3.0 6.0 4.0 8.0 4.0
54 2008160103 PHAN NỮ HOÀNG OANH 5.1 1.0 6.1 0 8.0 3.0 3.0 6.0 4.0 8.0 4.0
55 2008160109 NGUYỄN THỊ ĐÔNG PHƯƠNG 7.0 0.9 7.9 0 8.0 7.0 5.0 4.0 8.0 8.0 9.0
56 2009160077 NGUYỄN THỊ KIỀU PHƯƠNG 5.3 0.0 5.3 0 8.0 7.0 8.0 3.0 3.0 8.0  
57 2002160285 NGUYỄN VĂN MINH QUÍ 5.4 1.4 6.8 0 8.0 6.0 3.0 3.0 4.0 8.0 6.0
58 2008160112 NGUYỄN PHƯƠNG QUYÊN 6.6 2.1 8.7 0 8.0 5.0 5.0 3.0 8.0 8.0 9.0
59 2008160117 NGUYỄN HOÀNG SƠN 6.4 0.7 7.1 0 8.0 7.0 3.0 3.0 7.0 8.0 9.0
60 2003160230 NGUYỄN NHẬT SƠN 5.1 -0.4 4.7 0 8.0 3.0 4.0   4.0 8.0 9.0
61 2009160083 NGUYỄN MINH TÂN 5.6 0.8 6.5 0 8.0 7.5   3.0 6.0 8.0 7.0
62 2008160121 DƯƠNG NGỌC THÁI 7.1 1.7 8.8 0 8.0 7.0 5.0 5.0 8.0 8.0 9.0
63 2008160122 HUỲNH THỊ HỒNG THẮM 6.3 2.2 8.5 0 8.0 5.0 3.0 3.0 8.0 8.0 9.0
64 2008160123 TRƯƠNG THIÊN THANH 7.0 1.4 8.4 0 8.0 7.0 5.0 3.0 9.0 8.0 9.0
65 2008160128 PHẠM LINH THI 6.7 1.0 7.7 0 8.0 8.0 3.0 8.0 9.0 8.0 3.0
66 2008160131 NGUYỄN THỊ THOA 7.7 1.2 8.9 0 8.0 8.5 5.0 6.5 9.0 8.0 9.0
67 2008160132 PHAN THỊ KIM THOẠI 7.4 0.9 8.2 0 8.0 7.5 5.0 8.0 6.0 8.0 9.0
68 2008160134 BÙI THIÊN KIM THU 6.7 1.2 7.9 0 8.0 7.0 2.0 4.0 9.0 8.0 9.0
69 2008160135 PHẠM THỊ CẨM THU 6.6 0.9 7.5 0 8.0 7.0 6.0 8.5 1.0 8.0 8.0
70 2002160325 MAI QUỐC THUẬN 5.5 1.1 6.6 0 8.0 7.0 3.0 2.0 4.5 8.0 6.0
71 2008160137 NGUYỄN LAN THUỶ 7.6 1.2 8.8 0 8.0 7.5 5.0 8.5 7.0 8.0 9.0
72 2009160219 HUỲNH THỊ DIỆU TRINH 6.0 0.8 6.8 0 8.0 7.0   7.0 5.0 8.0 7.0
73 2002160348 NGUYỄN NGỌC TRỌNG 4.6 0.7 5.3 0 8.0   6.0   4.0 8.0 6.0
74 2008160146 PHẠM KHỔNG TÚ 7.1 3.1 10.0 0 8.0 7.0 5.0 4.0 9.0 8.0 9.0
75 2008160151 NGUYỄN NGỌC DIỄM UYÊN 7.4 1.2 8.6 0 8.0 8.5 3.0 7.0 8.0 8.0 9.0
76 2008160155 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN 6.3 0.6 6.9 0 8.0 7.0 5.0 8.0 8.0 8.0  
77 2008160156 TĂNG THỊ KIM VÂN 6.4 1.2 7.6 0 8.0 3.0 6.0 7.0 5.0 8.0 8.0
78 2002160143 VŨ KIẾN VĂN 5.0 0.5 5.5 0 8.0 7.0     6.0 8.0 6.0
79 2008160161 NGUYỄN ĐÌNH TRIỀU VŨ 6.9 1.0 7.9 0 8.0 7.0 3.0 8.5 9.0 8.0 5.0
80 2008160162 ĐOÀN YẾN VY 2.6 0.4 3.0 0 8.0 7.0         3.0

 

* Thắc mắc đến hết ngày 7/6/2017. Sau ngày này, không giải quyết bất kì thắc mắc nào.