* Cập nhật: 3:55 PM 31/5/2017

 

STT MSSV Họ tên sinh viên DTB DC TC Nhóm B1 B2 B3 B4
1 3014130129 Võ Phan Ngọc Anh 2.0 0.2 2.2 0     8.0  
2 3001160143 NGUYỄN PHƯƠNG BẢO 5.5 5.0 10.0 0 8.0 4.0 8.0 2.0
3 3014130117 Võ Ngọc Châu 3.0 1.6 4.6 0     8.0 4.0
4 3001160202 TRẦN KIÊN CƯỜNG 1.0 -2.3 0.0 0   4.0    
5 3001160013 NGÔ QUỐC DŨNG 6.5 3.9 10.0 0 8.0 7.0 8.0 3.0
6 3001160089 NGUYỄN QUỐC DUY 5.8 2.6 8.4 0 8.0 4.0 8.0 3.0
7 3001160088 PHẠM NGUYỄN PHƯƠNG DUY 0.0 -3.0 0.0 0        
8 3001160090 NGUYỄN VĂN GIÀU 4.0 0.8 4.8 0 8.0   8.0  
9 3001160315 NGUYỄN VĂN HÀO 5.5 5.6 10.0 0 8.0 4.0 8.0 2.0
10 3001160024 PHẠM THÁI HÒA 5.8 0.9 6.7 0 8.0 4.0 8.0 3.0
11 3001160031 NGUYỄN MINH KHOA 4.5 0.1 4.6 0   7.0 8.0 3.0
12 3001160100 DIỆP VĨ KIỆN 0.0 -1.5 0.0 0        
13 3014130166 Nguyễn Ngọc Thúy Linh 2.3 0.1 2.4 0   4.0   5.0
14 3001160105 TRẦN DUY LỤC 5.5 5.3 10.0 0 8.0 4.0 8.0 2.0
15 3001160149 NGUYỄN QUỐC MINH 4.5 1.2 5.7 0 8.0   8.0 2.0
16 3001160150 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 0.0 -2.3 0.0 0        
17 3001160038 NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN 5.5 1.3 6.8 0 8.0 4.0 8.0 2.0
18 3001160041 PHAN TRƯỜNG KHẢI NGUYÊN 0.0 -3.8 0.0 0        
19 3001160107 NGUYỄN THANH NHÂN 4.3 2.5 6.8 0 8.0 4.0   5.0
20 3001160044 LÊ MINH NHỰT 5.8 6.2 10.0 0 8.0 2.0 8.0 5.0
21 3001160110 NGUYỄN ĐỨC PHÁT 1.3 0.4 1.6 0   4.0   1.0
22 3001160113 LÊ QUANG PHONG 5.8 3.5 9.3 0 8.0 3.0 8.0 4.0
23 3001160338 NGUYỄN THANH PHONG 3.0 -1.7 1.3 0   4.0 8.0  
24 3001160114 VÕ HOÀI PHONG 4.8 1.6 6.3 0 8.0   8.0 3.0
25 3001130004 Bùi Trần Hồng Phúc 3.8 1.5 5.3 0   7.0 8.0  
26 3001160203 TRƯƠNG NGỌC PHÚC 0.0 -1.5 0.0 0        
27 3001160116 NGUYỄN DUY QUANG 5.5 4.6 10.0 0 8.0 4.0 8.0 2.0
28 3004120122 Lưu Bảo Quốc 3.8 2.5 6.3 0   4.0 8.0 3.0
29 3001160049 TRẦN MINH QUÝ 5.5 1.7 7.2 0 8.0 4.0 8.0 2.0
30 3014130110 Nguyễn Thị Thiện Tâm 2.0 1.6 3.6 0   3.0   5.0
31 3001160123 LÊ ĐẮC THÀNH 2.0 -0.1 1.9 0     8.0  
32 3001160801 TRẦN VĂN THỊNH 2.8 0.9 3.6 0     8.0 3.0
33 3001160125 PHÙNG VĂN THUẬN 5.5 5.0 10.0 0 8.0 3.0 8.0 3.0
34 3001130093 Nguyễn Ngọc Tín 0.0 -2.3 0.0 0        
35 3001160062 NGUYỄN PHÚC TRỌNG 5.8 -1.2 4.6 0 8.0 7.0 8.0  
36 3004120099 Phạm Ngọc Truyền 0.0 -3.0 0.0 0        
37 3001160132 NGUYỄN VĂN VUI 3.8 3.7 7.5 0   4.0 8.0 3.0

 

* Thắc mắc đến hết ngày 7/6/2017. Hết thời gian này, không giải quyết bất kỳ thắc mắc nào.