* Cập nhật: 5:55 PM 6/6/2017

* Danh sách nhóm

STT Mã sinh viên Họ tên sinh viên Lớp Nhóm DC BC HT ND TB + TC
1 2013150153 Nguyễn Thị Thùy Trinh 06DHQT3 1 6.5 7.0 6.5 8.5 7.1 0.9 8.0
2 2013150019 Sú Phương Dung 06DHQT3 1 6.5 7.0 6.5 8.5 7.1 0.9 8.0
3 2013150041 Phạm Thị Mỹ Linh 06DHQT3 1 6.5 7.0 6.5 8.5 7.1 1.2 8.3
4 2013150148 Phan Văn Nam 06DHQT3 1 6.5 7.0 6.5 8.5 7.1 1.5 8.6
5 2013150049 Lê Thị Mai Lành 06DHQT3 1 6.5 7.0 6.5 8.5 7.1 0.4 7.5
6 2013150150 Nguyễn Duy Anh 06DHQT3 1 6.5 7.0 6.5 8.5 7.1 0.6 7.7
7 2013150253 Trần Thúy Nghi 06DHQT2 1 6.5 7.0 6.5 8.5 7.1 -0.1 7.1
8 2013150053 Nguyễn Đặng Đình Phương 06DHQT3 1 6.5 7.0 6.5 8.5 7.1 -0.8 6.3
9 2013150209 Vũ Phương Ngọc Quí 06DHQT2 1 6.5 7.0 6.5 8.5 7.1 -0.8 6.3
10 2004150076 Hồ Hoàng Đại 06DHHH4 2 7.5 5.5 7.0 6.5 6.6 3.5 10.0
11 2004150163 Nguyễn Hồng Sơn 06DHHH4 2 7.5 5.5 7.0 6.5 6.6 -0.4 6.2
12 2004150147 Hồ Thanh Trúc 06DHHH2 2 7.5 5.5 7.0 6.5 6.6 0.4 7.0
13 2004150224 Hồ Thị Duyên 06DHHH4 2 7.5 5.5 7.0 6.5 6.6 0.4 7.0
14 2004150012 Trần Nhã Lệ 06DHHH4 2 7.5 5.5 7.0 6.5 6.6 0.4 7.0
15 2004150153 Đặng Ngọc Kiên 06DHHH4 2 7.5 5.5 7.0 6.5 6.6 0.9 7.5
16 2004150011 Đỗ Nguyễn Thanh Thảo 06DHHH3 2 7.5 5.5 7.0 6.5 6.6 0.4 7.0
17 2008150245 Vũ Thị Thắm 06DHSH1 2 7.5 5.5 7.0 6.5 6.6 0.4 7.0
18 2004150255 Lê Hồng Hạnh 06DHHH4 2 7.5 5.5 7.0 6.5 6.6 -0.9 5.7
19 2006140037 Lê Thị Ngọc Diễm 05DHTS1 3 8.0 5.5 5.0 7.0 6.4 0.6 6.9
20 2006140256 Nguyễn Tấn Phú 05DHTS1 3 8.0 5.5 5.0 7.0 6.4 -0.5 5.9
21 2006140139 Trương Thị An Khương 05DHTS1 3 8.0 5.5 5.0 7.0 6.4 0.3 6.6
22 2008159916 Trần Thụy Thảo Vy 06DHSH3 3 8.0 5.5 5.0 7.0 6.4 -0.5 5.9
23 2013150241 Lê Thị Bạch Cẩm 06DHQT2 3 8.0 5.5 5.0 7.0 6.4 0.3 6.6
24 2013150239 Trần Thị Hoàng Anh 06DHQT2 3 8.0 5.5 5.0 7.0 6.4 0.3 6.6
25 2013150002 Nguyễn Kim Thanh 06DHQT3 3 8.0 5.5 5.0 7.0 6.4 0.3 6.6
26 2013150243 Huỳnh Thị Như Hảo 06DHQT2 3 8.0 5.5 5.0 7.0 6.4 -10.5 0.0
27 2004150055 Nguyễn Thị Quỳnh Như 06DHHH3 3 8.0 5.5 5.0 7.0 6.4 0.3 6.6
28 2002150150 Nguyễn Trí Bảo 06DHDT2 4 7.5 6.5 6.0 7.5 6.9 0.7 7.6
29 2002150141 Trần Huy Tâm 06DHDT4 4 7.5 6.5 6.0 7.5 6.9 -0.4 6.5
30 2002150144 Nguyễn Thanh Bình 06DHDT3 4 7.5 6.5 6.0 7.5 6.9 0.4 7.3
31 2002150147 Huỳnh Vũ Ngọc Huy 06DHDT3 4 7.5 6.5 6.0 7.5 6.9 -0.4 6.5
32 2002150132 Võ Minh Quang 06DHDT3 4 7.5 6.5 6.0 7.5 6.9 0.4 7.3
33 2003150199 Nguyễn Đỗ Huy Khang 06DHCK1 5 6.0 4.5 3.5 1.5 3.9 -0.1 3.8
34 2003150218 Nguyễn Quang Thắng 06DHCK1 5 6.0 4.5 3.5 1.5 3.9 1.0 4.8
35 2003150231 Nguyễn Quang Khiêm 06DHCK1 5 6.0 4.5 3.5 1.5 3.9 -0.4 3.5
36 2003150159 Nguyễn Đức Duẩn 06DHCK1 5 6.0 4.5 3.5 1.5 3.9 0.5 4.3
37 2003150027 Đào Nguyễn Duy Khanh 06DHCK1 5 6.0 4.5 3.5 1.5 3.9 -0.5 3.4
38 2003150029 Lý Gia Minh 06DHCK1 5 6.0 4.5 3.5 1.5 3.9 0.8 4.6
39 2003150060 Hồ Minh Thuận 06DHCK1 5 6.0 4.5 3.5 1.5 3.9 0.5 4.3
40 2003150152 Phan Trọng Nghĩa 06DHCK4 6 4.5 6.0 5.5 7.0 5.8 1.6 7.4
41 2003150146 Phạm Nguyên Đằng 06DHCK4 6 4.5 6.0 5.5 7.0 5.8 1.0 6.8
42 2003150130 Lê Văn Bắc 06DHCK4 6 4.5 6.0 5.5 7.0 5.8 -0.3 5.4
43 2003150205 Nguyễn Quốc Cường 06DHCK3 6 4.5 6.0 5.5 7.0 5.8 0.2 6.0
44 2003150182 Trần Tống Giang 06DHCK4 6 4.5 6.0 5.5 7.0 5.8 0.2 6.0
45 2013150299 Trần Phan Thanh Đạt 06DHQT3 6 4.5 6.0 5.5 7.0 5.8 0.5 6.2
46 2009140152 Nguyễn Trần Quy 05DHMT1 6 4.5 6.0 5.5 7.0 5.8 0.5 6.3
47 2002140051 Vũ Trung Hải 05DHDT2 6 4.5 6.0 5.5 7.0 5.8 0.2 6.0
48 2002140151 Võ Đức Thiện 05DHDT2 6 4.5 6.0 5.5 7.0 5.8 0.2 6.0
49 2003150001 Lưu Thanh Vũ 06DHCK2 7 7.0 8.0 5.5 6.0 6.6 2.9 9.5
50 2003150050 Hồ Sĩ Tỉnh 06DHCK3 7 7.0 8.0 5.5 6.0 6.6 0.2 6.8
51 2003150169 Nguyễn Minh Triết 06DHCK1 7 7.0 8.0 5.5 6.0 6.6 0.2 6.8
52 2003150177 Lê Thành Tấn 06DHCK2 7 7.0 8.0 5.5 6.0 6.6 0.2 6.8
53 2003150178 Nguyễn Hoàng Lâm 06DHCK2 7 7.0 8.0 5.5 6.0 6.6 -0.1 6.5
54 2003150070 Huỳnh Xuân Quy 06DHCK2 7 7.0 8.0 5.5 6.0 6.6 0.2 6.8
55 2013140250 Nguyễn Kiều Thy 05DHQT2 7 7.0 8.0 5.5 6.0 6.6 0.2 6.8
56 2009160253 Nông Thị Thu Hiền 07DHMT1 7 7.0 8.0 5.5 6.0 6.6 0.2 6.8
57 2009160154 TRẦN ĐỨC DUY 07DHMT1 7 7.0 8.0 5.5 6.0 6.6 1.6 8.2
58 2013150030 Nguyễn Thị Na 06DHQT4 8 6.0 7.0 6.5 7.0 6.6 0.4 7.0
59 2013150046 Nguyễn Thị Diểm 06DHQT4 8 6.0 7.0 6.5 7.0 6.6 0.7 7.3
60 2013150099 Phạm Thị Huyền 06DHQT4 8 6.0 7.0 6.5 7.0 6.6 0.4 7.0
61 2001150325 Nguyễn Hoàng Kim Oanh 06DHQT3 8 6.0 7.0 6.5 7.0 6.6 -1.4 5.2
62 2013150223 Nguyễn Văn An 06DHQT3 8 6.0 7.0 6.5 7.0 6.6 -1.4 5.2
63 2001140527 Nguyễn Thị Hồng Thắm 05DHTH4 8 6.0 7.0 6.5 7.0 6.6 -0.5 6.1
64 2002150119 Nguyễn Thanh Huy 06DHDT3 8 6.0 7.0 6.5 7.0 6.6 -0.2 6.4
65 2008150065 Lê Thị Hồng Oanh 06DHSH2 8 6.0 7.0 6.5 7.0 6.6 -1.4 5.2
66 2003150246 Nguyễn Nhật Tiến 06DHCK1 8 6.0 7.0 6.5 7.0 6.6 0.4 7.0
67 2003150011 Lý Phúc Hoàng 06DHCK2 9 5.5 4.5 5.0 3.0 4.5 0.0 4.5
68 2003150225 Tô Quốc An 06DHCK2 9 5.5 4.5 5.0 3.0 4.5 0.2 4.7
69 2003150170 Nguyễn Hoàng Minh Anh 06DHCK2 9 5.5 4.5 5.0 3.0 4.5 -1.3 3.2
70 2003150017 Lê Văn Hoàng 06DHCK2 9 5.5 4.5 5.0 3.0 4.5 -0.3 4.2
71 2003150093 Dư Minh Toàn 06DHCK2 9 5.5 4.5 5.0 3.0 4.5 -0.9 3.6
72 2003150109 Nguyễn Minh Huy 06DHCK2 9 5.5 4.5 5.0 3.0 4.5 -0.9 3.6
73 2003150063 Nguyễn Đình Sửu 06DHCK2 9 5.5 4.5 5.0 3.0 4.5 -0.3 4.2
74 2003150007 Phạm Duy Quang 06DHCK2 9 5.5 4.5 5.0 3.0 4.5 -0.3 4.2
75 2013140181 Nguyễn Thanh Phong 05DHQT2 9 5.5 4.5 5.0 3.0 4.5 -0.9 3.6
76 2003150135 Nguyễn Thanh Sang 06DHCK1 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0
77 2003150248 Nguyễn Tấn Tài 06DHCK1 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5 0.0
78 2013150233 Văn Quốc Giang 06DHQT3 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 2002130042 Hoàng Ngọc Hải 04DHDT1 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 2013150168 Lê Nguyễn Tường Vy 06DHQT3 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

* Thông tin nhóm

Nhóm Đề tài Ngày BC đề cương Ngày BC Kết quả Email Điện thoại Nhóm trưởng
1 Phân tích SWOT về Vingroup 28/2/2017 9/5/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0981 585 796 Phạm Thị Mỹ Linh
2 Giới thiệu và ứng dụng của cây hy thiêm 28/2/2017 9/5/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01642 199 861 Hồ Hoàng Đại
3 Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu tôm không hóa chất 28/2/2017 16/5/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01646 071 561 Lê Thị Ngọc Diễm
4 Nhà thông minh - xu hướng dành cho tương lai 28/2/2017 16/5/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0938 862 392 Nguyễn Trí Bảo
5 Hệ thống thủy lực trong cần cẩu 7/3/2017 23/5/2017 khangng83gmail.com 0909 332 430 Nguyễn Đỗ Huy Khang
6 Thiết kế máy lọc nước mặn thành nước ngọt và đánh giá hiệu quả kinh tế 7/3/2017 23/5/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0968 812 374 Phan Trọng Nghĩa
7 Hệ thống sấy thủy sản bằng năng lượng mặt trời 7/3/2017 30/5/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01666 846 320 Lưu Thanh Vũ
8 Thiết kế máy ấp trứng gia cầm sử ụng biogas và tính toán giá thành sản phẩm để đánh giá khả năng cạnh tranh với các sản phẩm khác trên thị trường 7/3/2017 30/5/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01667 662 658 Nguyễn Thị Diểm
9 Hệ thống giữ xe tự động 14/3/2017 6/6/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0964 397 625 Lý Phúc Hoàng
10 Nguyên lý hoạt động và ứng dụng của động cơ dầu DIESEL 14/3/2017 6/6/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01264 913 994 Nguyễn Thanh Sang

 

* Thắc mắc đến hết ngày 13/6/2017. Sau thời gian này, không giải quyết bất kỳ thắc mắc.