* Cập nhật: 10:25 AM 24/5/2017

* Danh sách nhóm

STT Mã sinh viên Họ tên sinh viên Lớp Nhóm DC BC HT ND TB + TC
1 2008150115 Lê Hồng Cúc 06DHSH1 1 8.0 7.5 9.0 7.0 7.9 0.7 8.5
2 2008150153 Trương Thị Nhung 06DHSH2 1 8.0 7.5 9.0 7.0 7.9 0.4 8.3
3 2008150108 Đặng Lê Hoài Dũ 06DHSH2 1 8.0 7.5 9.0 7.0 7.9 0.4 8.3
4 2006150121 Trần Thị Thu Trân 06DHTS3 1 8.0 7.5 9.0 7.0 7.9 1.9 9.8
5 2003130027 Nguyễn Khương Duy 04DHCK1 2 6.0 4.0 3.0 3.0 4.0 -0.3 3.7
6 2003130030 Phan Hoàng Tâm 04DHCK1 2 6.0 4.0 3.0 3.0 4.0 -0.6 3.4
7 2003130074 Nguyễn Văn Hạnh 04DHCK1 2 6.0 4.0 3.0 3.0 4.0 -0.6 3.4
8 2213150051 Ngô Thị Thanh Hiền 05DHLQT1 3 7.0 5.5 9.5 9.0 7.8 -0.2 7.6
9 2213150018 Nguyễn Thị Thu Trinh 05DHLQT1 3 7.0 5.5 9.5 9.0 7.8 1.6 9.4
10 2213150060 Võ Thị Mỹ Lệ 05DHLQT1 3 7.0 5.5 9.5 9.0 7.8 -0.2 7.6
11 2213150067 Võ Thị Ngà 05DHLQT1 3 7.0 5.5 9.5 9.0 7.8 0.6 8.4
12 2002140129 Lê Phát Tài 05DHDT2 4 6.5 6.5 2.5 3.0 4.6 1.4 6.0
13 2002140018 Ngô Mạnh Chiến 05DHDT2 4 6.5 6.5 2.5 3.0 4.6 -0.3 4.3
14 2008150206 Nguyễn Hữu Phước 06DHSH1 5 8.0 9.0 6.5 4.0 6.9 0.8 7.7
15 2003140255 Nguyễn Tất Hạnh 05DHCK3 5 8.0 9.0 6.5 4.0 6.9 1.2 8.0
16 2001140220 Trần Đức Tài 05DHTH1 5 8.0 9.0 6.5 4.0 6.9 0.3 7.1
17 2201152009 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 05DHLTH2 6 8.5 6.0 7.5 6.0 7.0 1.3 8.3
18 2201152010 Trần Hồng Thảo 05DHLTH2 6 8.5 6.0 7.5 6.0 7.0 -0.3 6.7
19 2201152003 Phạm Thị Kim Anh 05DHLTH2 6 8.5 6.0 7.5 6.0 7.0 1.4 8.4
20 2201152007 Đinh Thị Mỹ Lệ 05DHLTH2 7 8.5 5.0 4.0 4.0 5.4 1.6 7.0
21 2201152008 Nguyễn Minh Tâm 05DHLTH1 7 8.5 5.0 4.0 4.0 5.4 -0.6 4.8
22 2201152005 Võ Quang Dũng 05DHLTH1 7 8.5 5.0 4.0 4.0 5.4 -0.4 5.0
23 2201152011 Nguyễn Thị Vân 05DHLTH1 8 9.5 4.0 7.5 7.0 7.0 1.3 8.3
24 2201152004 Nguyễn Bửu Bảo 05DHLTH1 8 9.5 4.0 7.5 7.0 7.0 0.3 7.3
25 2201152002 Nguyễn Ngọc Trường An 05DHLTH1 8 9.5 4.0 7.5 7.0 7.0 0.4 7.4
26 2213150044 Trần Văn Định 05DHLQT1 9 5.0 6.0 7.5 6.5 6.3 -0.4 5.9
27 2213150059 Nguyễn Văn Lanh 05DHLQT1 9 5.0 6.0 7.5 6.5 6.3 0.9 7.1
28 2213150022 Nguyễn Uy 05DHLQT1 9 5.0 6.0 7.5 6.5 6.3 -0.6 5.7
29 2008150075 Lý Bảo Quốc 06DHSH2 10 7.5 7.0 8.5 7.5 7.6 0.7 8.3
30 2008150203 Lê Văn Dương 06DHSH2 10 7.5 7.0 8.5 7.5 7.6 0.1 7.7
31 2003150167 Trần Ngọc Hiếu 06DHCK1 11 7.0 5.0 5.5 8.5 6.5 0.0 6.5
32 2003150149 Trần Bình Vương 06DHCK1 11 7.0 5.0 5.5 8.5 6.5 -0.3 6.2
33 2004150109 Nguyễn Quốc Bảo 06DHHH2 11 7.0 5.0 5.5 8.5 6.5 0.3 6.8
34 2002130185 Lê Công Hai 04DHDT1 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 2003150196 Hồ Minh Thông 06DHCK1 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

* Thông tin nhóm

Nhóm Đề tài Ngày BC đề cương Ngày BC Kết quả Email Điện thoại Nhóm trưởng
1 Ứng dụng của vẹm xanh trong y học 25/2/2017 25/3/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01632 969 119 Lê Hồng Cúc
2 Động cơ Slirling dùng năng lượng mặt trời 25/2/2017 25/3/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0966 917 994 Nguyễn Khương Duy
3 Ảnh hưởng của vốn lưu động trong hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 25/2/2017 25/3/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0932 788 306 Nguyễn Thị Thu Trinh
4 Hệ thống rửa xe ô tô tự động 25/2/2017 1/4/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01248 161 421 Lê Phát Tài
5 Các khái niệm và ứng dụng của lập trình tế bào sống 25/2/2017 1/4/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0962 747 077 Nguyễn Hữu Phước
6 Ứng dụng của IP Multicast 4/3/2017 1/4/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0934 023 954 Nguyễn Thị Ngọc Thảo
7 Ứng dụng Sphinx trên Windows 4/3/2017 21/4/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01685 713 761 Đinh Thị Mỹ Lệ
8 Nghiên cứu mô hình LinQ và phát triển ứng dụng xây dựng mô hình 3 lớp với LinQ 25/2/2017 21/4/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01688 404 244 Nguyễn Thị Vân
9 Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến hoạt động quản trị kinh doanh của các doanh nghiệp 4/3/2017 21/4/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0982 507 321 Nguyễn Văn Lanh
10 Nghiên cứu về nấm bào ngư Nhật 4/3/2017 28/4/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01274 997 647 Lý Bảo Quốc
11 Nghiên cứu máy CNC 4/3/2017 28/4/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01665 129 621 Trần Ngọc Hiếu

 

** Thắc mắc đến hết ngày 23/5/2017. Hết thời hạn này, không giải quyết bất kỳ thắc mắc nào.

** Đã hết thời hạn thắc mắc.