* Cập nhật: 10:15 AM 8/6/2017

* Danh sách nhóm

STT Mã sinh viên Họ tên sinh viên Lớp Nhóm DC BC HT ND TB + TC
1 2001140378 Trần Ngọc Minh Duy 05DHTH1 1 6.5 8.0 7.5 9.0 7.8 -0.7 7.0
2 2001140132 Nguyễn Thiệu Luân 05DHTH1 1 6.5 8.0 7.5 9.0 7.8 0.2 8.0
3 2001140525 Nguyễn Tấn Linh 05DHTH1 1 6.5 8.0 7.5 9.0 7.8 -0.3 7.4
4 2001140559 Nguyễn Trung Hiếu 05DHTH3 1 6.5 8.0 7.5 9.0 7.8 0.5 8.3
5 2001130007 Trần Đình Duy 04DHTH2 1 6.5 8.0 7.5 9.0 7.8 0.8 8.6
6 2001140274 Nguyễn Thị Huyền Trang 05DHTH1 1 6.5 8.0 7.5 9.0 7.8 0.0 7.8
7 2001140144 Lữ Thị Thái Ngân 05DHTH1 1 6.5 8.0 7.5 9.0 7.8 0.0 7.8
8 2005140465 Cù Thị Ngọc Quyền 05DHTP1 2 8.0 7.5 5.5 8.0 7.3 -0.2 7.1
9 2005140607 Nguyễn Thị Phương Thy 05DHTP1 2 8.0 7.5 5.5 8.0 7.3 -1.6 5.7
10 2005140721 Trần Thị Vân 05DHTP4 2 8.0 7.5 5.5 8.0 7.3 1.3 8.6
11 2005139040 Phùng Thị Phương Thủy 05DHTP1 2 8.0 7.5 5.5 8.0 7.3 2.5 9.8
12 2005140227 Phùng Thị Ngọc Huyền 05DHTP5 2 8.0 7.5 5.5 8.0 7.3 2.2 9.5
13 2005140646 Trần Thị Huyền Trân 05DHTP6 2 8.0 7.5 5.5 8.0 7.3 0.5 7.8
14 2005140424 Lê Lưu Phước 05DHTP2 3 6.5 5.5 5.0 2.5 4.9 1.5 6.4
15 2005140577 Bùi Anh Thuận 05DHTP4 3 6.5 5.5 5.0 2.5 4.9 1.5 6.4
16 2005140329 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 05DHTP2 3 6.5 5.5 5.0 2.5 4.9 2.6 7.5
17 2005140507 Trần Văn Thắng 05DHTP6 3 6.5 5.5 5.0 2.5 4.9 -1.5 3.4
18 2005140193 Trần Thị ánh Hồng 05DHTP3 3 6.5 5.5 5.0 2.5 4.9 -1.3 3.6
19 2004140126 Lương Thị Lan 05DHHH4 3 6.5 5.5 5.0 2.5 4.9 0.2 5.1
20 2002140139 Phan Quốc Thái 05DHDT1 3 6.5 5.5 5.0 2.5 4.9 -1.8 3.1
21 2006140205 Nguyễn Văn Nghị 05DHTS2 3 6.5 5.5 5.0 2.5 4.9 -1.8 3.1
22 2022150023 Nguyễn Văn Đức 06DHDB1 4 8.5 7.0 10.0 7.0 8.1 0.5 8.6
23 2022150110 Nguyễn Phạm Khánh Vui 06DHDB2 4 8.5 7.0 10.0 7.0 8.1 0.0 8.1
24 2022150234 Lê Văn Nguyên 06DHDB2 4 8.5 7.0 10.0 7.0 8.1 0.0 8.1
25 2009150136 Nguyễn Khắc Đồng 06DHMT3 5 7.5 7.5 4.0 5.0 6.0 0.4 6.4
26 2009150180 Đinh Hoàng Vũ Mạnh 06DHMT3 5 7.5 7.5 4.0 5.0 6.0 0.7 6.7
27 2004150273 Lê Tấn Nghĩa 06DHHH3 5 7.5 7.5 4.0 5.0 6.0 0.1 6.1
28 2005150151 Trương Thị Thu Thảo 06DHTP1 5 7.5 7.5 4.0 5.0 6.0 0.7 6.7
29 2005150209 Trần Thị Ngọc ánh 06DHTP1 5 7.5 7.5 4.0 5.0 6.0 0.1 6.1
30 2005150213 Nguyễn Thị Hồng Thắm 06DHTP4 5 7.5 7.5 4.0 5.0 6.0 0.1 6.1
31 2009160161 NGUYỄN THỊ MINH HIẾU 07DHMT1 6 7.5 4.5 6.5 4.5 5.8 1.9 7.6
32 2009160415 NGÔ KIM YẾN 07DHMT2 6 7.5 4.5 6.5 4.5 5.8 0.1 5.8
33 2009150099 Lê Thanh Sơn 06DHMT2 6 7.5 4.5 6.5 4.5 5.8 0.1 5.8
34 2008140336 Nguyễn Thị Tú Trinh 05DHSH2 6 7.5 4.5 6.5 4.5 5.8 -1.5 4.3
35 2008150028 Ngô Thị Liên 06DHSH2 6 7.5 4.5 6.5 4.5 5.8 1.0 6.7
36 2008150092 Lữ Minh Liêm 06DHSH2 6 7.5 4.5 6.5 4.5 5.8 0.1 5.8
37 2023150118 Nguyễn Thị Hằng 06DHNH2 6 7.5 4.5 6.5 4.5 5.8 1.1 6.8
38 2004150275 Đặng Lộc Nhung 06DHHH3 6 7.5 4.5 6.5 4.5 5.8 -0.9 4.8
39 2003150140 Nguyễn Thuận Phát 06DHCK3 7 8.0 6.0 5.0 7.0 6.5 0.0 6.5
40 2003150161 Trịnh Anh Tuân 06DHCK3 7 8.0 6.0 5.0 7.0 6.5 -0.8 5.7
41 2003150168 Nguyễn Văn Thuận 06DHCK3 7 8.0 6.0 5.0 7.0 6.5 -0.8 5.7
42 2002150036 Nguyễn Văn Cường 06DHDT2 7 8.0 6.0 5.0 7.0 6.5 -1.4 5.1
43 2003150202 Vũ Quang Sắc 06DHCK2 7 8.0 6.0 5.0 7.0 6.5 -1.4 5.1
44 2003150124 Võ Vũ Hoài Ân 06DHCK4 7 8.0 6.0 5.0 7.0 6.5 -0.8 5.7
45 2005150234 Lưu Thanh Danh 06DHTP1 8 8.5 5.5 7.5 8.0 7.4 -0.1 7.3
46 2005140396 Lê Thị Thu Nở 05DHTP4 8 8.5 5.5 7.5 8.0 7.4 -0.2 7.2
47 2005140267 Trần Thị Mai Lê 05DHTP4 8 8.5 5.5 7.5 8.0 7.4 0.1 7.5
48 2005140790 Ngụy Trúc Đoan 05DHTP4 8 8.5 5.5 7.5 8.0 7.4 0.1 7.5
49 2005140659 Lê Thị Kiều Trang 05DHTP5 8 8.5 5.5 7.5 8.0 7.4 -0.3 7.1
50 2005140537 Hoàng Thị Ngọc Thảo 05DHTP2 8 8.5 5.5 7.5 8.0 7.4 0.3 7.7
51 2005140738 Nguyễn ái Vy 05DHTP6 8 8.5 5.5 7.5 8.0 7.4 -0.4 7.0
52 2003140423 Hoàng Ngọc Minh 05DHCK4 9 4.0 5.5 0.0 1.0 2.6 -0.7 2.0
53 2003150156 Nguyễn Văn Việt 06DHCK3 9 4.0 5.5 0.0 1.0 2.6 1.9 4.6
54 2003150228 Hà Thanh Tâm 06DHCK3 9 4.0 5.5 0.0 1.0 2.6 -0.4 2.3
55 2003150171 Nguyễn Huỳnh Thiên Phúc 06DHCK3 9 4.0 5.5 0.0 1.0 2.6 -0.6 2.0
56 2003150055 Đặng Phương Quang 06DHCK3 9 4.0 5.5 0.0 1.0 2.6 -3.4 0.0
57 2003150213 Huỳnh Duy Bảo 06DHCK3 9 4.0 5.5 0.0 1.0 2.6 -0.6 2.0
58 2003150092 Phạm Quốc Quang 06DHCK3 9 4.0 5.5 0.0 1.0 2.6 0.6 3.2
59 2003150099 Nguyễn Đoàn Viễn 06DHCK3 9 4.0 5.5 0.0 1.0 2.6 0.3 2.9
60 2003150081 Phan Long Định 06DHCK3 9 4.0 5.5 0.0 1.0 2.6 -0.3 2.4
61 2022140175 Dương Thị Thanh Trúc 05DHDB2 10 5.5 3.0 5.0 5.0 4.6 -10.7 0.0
62 2005140565 Trần Thị Thu 05DHTP4 10 5.5 3.0 5.0 5.0 4.6 0.6 5.2
63 2007130136 Bùi Nguyễn Quỳnh Như 04DHKT2 10 5.5 3.0 5.0 5.0 4.6 -1.5 3.1
64 2006140198 Trần Thị Kim Ngân 05DHTS2 10 5.5 3.0 5.0 5.0 4.6 -1.0 3.6
65 2001140455 Nguyễn Thị Thanh Hương 05DHTH1 10 5.5 3.0 5.0 5.0 4.6 0.6 5.2
66 2003150131 Phạm Bá Anh 06DHCK4 11 6.5 3.0 6.0 4.5 5.0 0.1 5.1
67 2001140323 Phạm Gia Hưng 05DHTP5 11 6.5 3.0 6.0 4.5 5.0 -2.4 2.6
68 2002140012 Nguyễn Sĩ Bình 05DHDT2 11 6.5 3.0 6.0 4.5 5.0 -1.4 3.6
69 2023150031 Phạm Thị Thanh Diệu 06DHNH1 11 6.5 3.0 6.0 4.5 5.0 -0.8 4.2
70 2002140135 Trần Đồng Tấn 05DHDT4 11 6.5 3.0 6.0 4.5 5.0 -8.9 0.0
71 2001140463 Nguyễn Hoàng Luân 05DHTH1 11 6.5 3.0 6.0 4.5 5.0 -1.4 3.6
72 2001140487 Võ Minh Tri 05DHTH1 11 6.5 3.0 6.0 4.5 5.0 -8.9 0.0
73 2003150211 Nguyễn Ngọc Hoàng 06DHCK3 11 6.5 3.0 6.0 4.5 5.0 0.9 5.9
74 2003150247 Nguyễn Tấn Tín 06DHCK3 11 6.5 3.0 6.0 4.5 5.0 -1.4 3.6
75 2003150043 Nguyễn Ngọc Thuận 06DHCK3 12 3.0 0.0 0.0 0.0 0.8 -1.0 0.0
76 2009140238 Nguyễn Đức Tùng 05DHMT3 12 3.0 0.0 0.0 0.0 0.8 -1.5 0.0
77 2002150250 Trần Đức Chí Bảo 06DHDT2 13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.0 0.0
78 2003150241 Thạch Hoàng Minh Luân 06DHCK2 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 2003150003 Nguyễn Ngọc Thanh 06DHCK4 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 2005140727 Trần Quốc Vĩnh 05DHTP6 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

* Thông tin nhóm

Nhóm Đề tài Ngày BC đề cương Ngày BC Kết quả Email Điện thoại Nhóm trưởng
1 Bảo mật thông tin cá nhân 23/2/2017 23/3/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0989 801 554 Trần Ngọc Minh Duy
2 Trích li tinh dầu từ bạc hà 23/2/2017 23/3/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0965 838 269 Phùng Thị Phương Thủy
3 Công nghệ điện hóa chiết chitin từ vỏ tôm 23/2/2017 23/3/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01682 379 643 Trần Thị ánh Hồng
4 Vai trò của 1-MCP trong bảo quản bơ 23/2/2017 30/3/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01679 782 493 Nguyễn Văn Đức
5 Xử lý nước thảo trong sản xuất bia 23/2/2017 30/3/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01214 991 369 Đinh Hoàng Vũ Mạnh
6 Tiền Polymer sinh học 23/2/2017 30/3/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0938 562 239 NGUYỄN THỊ MINH HIẾU
7 Hệ thống phun xăng điện tử 1/3/2017 20/4/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0901 996 761 Nguyễn Thuận Phát
8 Công nghệ lên men cà phê 1/3/2017 20/4/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0901 293 155 Lưu Thanh Danh
9 Hộp số thường và hộp số tự động của xe hơi 1/3/2017 20/4/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01639 892 595 Nguyễn Văn Việt
10 Bán hàng online sản phẩm nước mắm 1/3/2017 27/4/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0907 338 546 Trần Thị Kim Ngân
11 Thiết kế hệ thống khóa tự động cho máy ATM khi gặp sự cố 1/3/2017 27/4/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0971 770 890 Nguyễn Ngọc Hoàng
12 Sản xuất phân Compost từ rác thải 1/3/2017 27/4/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0938 054 043 Nguyễn Ngọc Thuận
13 Hệ thống tự động SCADA giám sát điều khiển quy trình sản xuất mì ăn liền - 27/4/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01267 301 503 Trần Đức Chí Bảo

* Thắc mắc đến hết ngày 13/6/2017. Sau thời gian này, không giải quyết bất kỳ thắc mắc nào.