Cập nhật: 7/12/2016 10:15 AM

STT MSSV Họ tên sinh viên DTB DC TC Ghi chú B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 Số bài
1 2009150033 Nguyễn Thị Huỳnh Anh 7.3 0.5 7.8   9.0 7.0 4.0 6.0 7.0 8.0 10.0     7.0 3.5
2 2004150262 Nguyễn Trâm Anh 6.9 0.8 7.6   5.0 6.0 4.0 10.0 6.0 9.0 8.0     7.0 4.0
3 2009150148 Phạm Thị Kim Anh 5.6 1.9 7.5   7.0 3.0 3.0 8.0 5.0 7.0 6.0     7.0 2.5
4 2004150217 Trương Quế Anh 7.1 0.5 7.6   9.0 5.0 5.0 8.0 10.0 5.0 8.0     7.0 5.0
5 2004150274 Đỗ Thị Ngọc ánh 6.2 0.9 7.1     4.0 5.0 8.0 6.0 8.0 8.0     6.0 4.5
6 2009150200 Nguyễn Thị Ngọc ánh 5.6 0.5 6.1   7.0 3.0 5.0 8.0 5.0 5.0 6.0     7.0 3.0
7 2009150163 Vũ Thị Bích 6.5 1.5 8.0   9.0 5.0 3.0 10.0 7.0 5.0 6.0     7.0 3.5
8 2001150007 Đỗ Thị Anh Đào 6.3 0.9 7.2   9.0 5.0 4.0 6.0 5.0 7.0 8.0     7.0 3.0
9 2009150030 Ngô Tấn Đạt 4.6 -0.6 3.9     1.0   8.0 6.0 6.0 7.0     5.0 4.0
10 2009150087 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 6.4 0.5 6.9   9.0 5.0 3.0 10.0 7.0 5.0 6.0     7.0 3.0
11 2004150121 Tô Trà Phương Dung 7.6 0.5 8.1   7.0 6.0 7.0 8.0 7.0 10.0 8.0     7.0 4.0
12 2001150082 Đỗ Thanh Duy 4.1 -0.5 3.6   2.0 2.0 2.0 4.0 6.0 5.0 7.0     7.0 3.0
13 2002150198 Mai Đức Duy 0.0 -1.0 0.0                     0.0  
14 2004150245 Phan Huỳnh Đăng Duy 7.4 0.9 8.2   9.0 5.0 5.0 10.0 6.0 8.0 8.0     7.0 5.5
15 2009150181 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 6.0 -0.5 5.5   9.0 4.0 2.0 8.0 7.0 4.0 7.0     7.0 3.0
16 2004150294 Bùi Thị Hằng 7.0 0.5 7.5   5.0 6.0 4.0 10.0 6.0 9.0 8.0     7.0 5.0
17 2004150246 Nguyễn Thị Thanh Hằng 7.4 3.0 10.0   7.0 4.0 5.0 10.0 9.0 10.0 7.0     7.0 4.0
18 2009150059 Lê Thị Hòa 2.0 0.3 2.3       5.0   6.0 3.0       3.0  
19 2009150075 Lý Hùng 6.4 1.9 8.3   7.0 5.0 5.0 8.0 6.0 8.0 6.0     7.0  
20 2009150055 Hồ Thị Huyền 0.0 0.0 0.0                     0.0  
21 2009150102 Lâm Quang Khoa 5.9 4.0 9.9   9.0 0.0 5.0 8.0 7.0 3.0 6.0     7.0 3.0
22 2004150004 Hứa Trung Kiên 6.9 0.4 7.3     8.0 4.0 8.0 7.0 9.0 8.0     6.0 4.0
23 2009150088 Nguyễn Cao Kỳ 5.6 0.5 6.1   9.0 5.0 4.0 10.0 3.0 1.0 7.0     7.0  
24 2009150124 Dương Thanh Liêm 4.3 -0.2 4.1     7.0 0.0 8.0 7.0 1.0 7.0     6.0  
25 2004150249 Trần Kim Liên 8.1 0.5 8.6   5.0 6.0 9.0 10.0 10.0 9.0 8.0     7.0  
26 2004150117 Lầu Tiểu Linh 7.3 1.0 8.3   5.0 6.0 5.0 10.0 7.0 10.0 8.0     7.0  
27 2009150175 Lê Trần Thúy Linh 6.1 1.0 7.1   7.0 5.0 5.0 8.0 4.0 6.0 8.0     7.0  
28 2004150143 Nguyễn Thị Thùy Linh 5.1 -0.6 4.6   6.0 7.0 6.0 8.0 2.0   7.0     6.0  
29 2004150113 Lê Nguyễn Hạ Mi 5.5 0.4 5.9   6.0 7.0 6.0 8.0 2.0   7.0     6.0 2.5
30 2009150206 Nguyễn Phương Nam 3.0 -0.7 2.3     3.0   10.0 7.0 1.0       4.0  
31 2004150162 Nguyễn Thành Nhân 7.4 3.2 10.0   9.0 5.0 5.0 10.0 6.0 9.0 8.0     7.0 5.0
32 2004150272 Đào Thị Hồng Nhi 7.0 0.5 7.5   7.0 3.0 4.0 10.0 7.0 8.0 10.0     7.0 3.0
33 2004150137 Nguyễn Lê Hương Nhi 5.9 0.4 6.2   8.0 7.0 7.0 10.0 9.0         5.0  
34 2004150227 Nguyễn Thị Thanh Nhị 7.3 1.3 8.5   7.0 9.0 6.0 8.0 10.0 8.0 3.0     7.0 3.0
35 2004150027 Nguyễn Thị Hồng Nhung 7.4 2.0 9.4   7.0 6.0 5.0 10.0 9.0 10.0 3.0     7.0 5.0
36 2004150199 Huỳnh Văn Phát 6.7 1.2 7.9   9.0 5.0 4.0 6.0 6.0 8.0 8.0     7.0 5.0
37 2004150008 Phạm Tấn Phát 7.6 4.0 10.0   8.0 6.0 2.0 10.0 8.0 10.0 8.0     7.0 3.0
38 2004150254 Nguôn Vũ Phúc 5.7 1.5 7.2   9.0 1.0 2.0 8.0 4.0 5.0 9.0     7.0 3.0
39 2009150117 Nguyễn Chí Phúc 3.1 0.3 3.4     3.0   10.0 6.0 3.0       4.0  
40 2009150052 Nguyễn Mai Phương 6.0 0.5 6.5   7.0 2.0 5.0 8.0 6.0 6.0 8.0     7.0  
41 2009150024 Lê Thúy Phượng 5.4 0.6 5.9   7.0 4.0 5.0   6.0 4.0 7.0     6.0 4.5
42 2009150082 Đào Thị Như Quỳnh 2.1 -0.8 1.4   7.0           4.0     2.0 4.0
43 2009150099 Lê Thanh Sơn 3.7 0.8 4.5     1.0   10.0 7.0 4.0 4.0     5.0  
44 2001150084 Phạm Hoàng Sơn 0.0 -2.0 0.0                     0.0  
45 2002150112 Nguyễn Duy Thanh 2.0 0.3 2.3       5.0 6.0 3.0 0.0       4.0  
46 2009150144 Hồ Thị Kim Thảo 5.4 1.3 6.7   9.0 5.0 2.0   7.0 7.0 6.0     6.0 2.0
47 2004150107 Huỳnh Ngọc Phương Thảo 5.7 2.3 8.0   4.0 4.0 4.0 6.0 6.0 6.0 8.0     7.0 6.0
48 2004150278 Phan Thị Phương Thảo 7.4 0.5 7.9   7.0 6.0 7.0 8.0 7.0 9.0 8.0     7.0 4.0
49 2009150120 Trần Mỹ Phương Thảo 6.9 1.3 8.1   9.0   3.0 10.0 7.0 8.0 8.0     6.0 3.0
50 2004150292 Trần Đắc Thịnh 5.9 1.0 6.9   7.0 7.0 2.0 6.0 6.0 4.0 7.0     7.0 4.5
51 2004150150 Đỗ Minh Thới 6.3 0.9 7.2   6.0 0.0 3.0 10.0 6.0 6.0 7.0     7.0 6.0
52 2009150170 Ngô Thị Tuyết Thu 6.9 0.5 7.4   9.0 5.0 6.0 10.0 5.0 7.0 6.0     7.0 2.5
53 2004150265 Nguyễn Thị Hoài Thương 6.6 1.6 8.2   5.0 6.0 2.0 10.0 6.0 8.0 7.0     7.0 4.0
54 2004150229 Đỗ Thị Thanh Thủy 7.1 0.9 8.0   7.0 3.0 3.0 10.0 9.0 10.0 8.0     7.0 3.0
55 2009150051 Giang Trầm Tích 5.9 0.8 6.6   7.0 3.0 5.0 8.0 6.0 4.0 8.0     7.0  
56 2004150257 Ngô Hoàng Trâm 7.5 1.5 9.0   9.0 4.0 5.0 10.0 6.0 9.0 8.0     7.0 5.5
57 2004150013 Nguyễn Thị Huỳnh Trân 7.7 0.5 8.2   7.0 6.0 5.0 10.0 9.0 10.0 7.0     7.0 3.5
58 2004150171 Lý Hoàng Trang 6.0 2.4 8.4   7.0 4.0 4.0 8.0 5.0 6.0 8.0     7.0 2.5
59 2004150131 Phan Quốc Trạng 6.8 0.7 7.4   9.0 6.0 7.0 8.0 7.0 2.0 7.0     7.0 3.5
60 2004150186 Nguyễn Xuân Truyền 5.6 0.4 6.1     7.0 2.0 10.0 6.0 4.0 7.0     6.0 3.5
61 2004150083 Lê Ngọc Phương Tuyền 7.4 1.0 8.4   5.0 6.0 5.0 10.0 9.0 10.0 7.0     7.0 4.0
62 2009150007 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 5.0 -0.6 4.4   7.0   4.0 8.0 6.0 4.0 6.0     6.0  
63 2004150101 Đào Thị Bạch Tuyết 7.7 2.2 9.9   8.0 6.0 5.0 10.0 9.0 8.0 8.0     7.0 4.5
64 2004150095 Đỗ Lan Uyên 5.6 -0.2 5.4   5.0 3.0 4.0 10.0 4.0 6.0 7.0     7.0 2.0
65 2004150054 Nguyễn Võ Thảo Uyên 6.6 0.5 7.1   7.0 2.0 4.0 10.0 6.0 9.0 8.0     7.0 2.5
66 2009150084 Trần Ngọc Uyên 5.6 0.5 6.1   7.0 3.0 5.0 8.0 6.0 4.0 6.0     7.0  
67 2004150179 Phan Cẩm Vân 4.9 0.8 5.6   7.0 2.0 4.0 10.0 4.0 7.0       6.0  
68 2003140378 Đinh Xuân Văn 5.2 2.8 8.0   9.0 3.0 4.0 4.0 3.0 7.0       6.0 6.5
69 2004150303 Hà Kim Thanh Vy 7.0 2.9 9.9   7.0 8.0 6.0 8.0 10.0 7.0 3.0     7.0 3.0
70 2004150300 Trần Thị Lệ Xuân 5.7 1.7 7.4   6.0 4.0 3.0 10.0 5.0 4.0 8.0     7.0 3.0

*** Thắc mắc ?

- Không còn cơ hội