* Cập nhật: 8:35 AM 6/12/2017

* Danh sách nhóm và điểm

STT Mã sinh viên Họ tên sinh viên Lớp Nhóm DC BC HT ND TB + TC
1 2007160436 NGUYỄN LAM HUỲNH NHƯ 07DHKT2 1 7.0 5.5 9.0 6.5 7.0 0.8 7.8
2 2013160465 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÙY 07DHQT1 1 7.0 5.5 9.0 6.5 7.0 0.3 7.3
3 2013160473 ĐINH THỊ QUẾ TRĂM 07DHQT2 1 7.0 5.5 9.0 6.5 7.0 0.9 7.9
4 2007160484 CAO THỊ THÙY TRANG 07DHKT4 1 7.0 5.5 9.0 6.5 7.0 0.9 7.9
5 2013160480 VÕ THỊ NGỌC TRINH 07DHQT2 1 7.0 5.5 9.0 6.5 7.0 0.3 7.3
6 2007160506 NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN 07DHKT5 1 7.0 5.5 9.0 6.5 7.0 0.3 7.3
7 2007160345 LÊ TRUNG BÌNH 07DHKT3 2 5.5 4.5 3.0 4.0 4.3 -0.3 4.0
8 2007160385 TRẦN KINH KHA 07DHKT3 2 5.5 4.5 3.0 4.0 4.3 2.4 6.7
9 2007160429 ĐỖ THỊ ÁNH NGUYỆT 07DHKT4 2 5.5 4.5 3.0 4.0 4.3 -0.3 4.0
10 2007160437 HUỲNH NHƯ 07DHKT3 2 5.5 4.5 3.0 4.0 4.3 -0.3 4.0
11 2007160212 PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO 07DHKT5 2 5.5 4.5 3.0 4.0 4.3 0.0 4.3
12 2007160218 LÊ THỊ MỸ THI 07DHKT3 2 5.5 4.5 3.0 4.0 4.3 0.2 4.5
13 2007160217 NGUYỄN THỊ KIM THI 07DHKT3 2 5.5 4.5 3.0 4.0 4.3 -0.3 4.0
14 2007160396 HUỲNH THỊ TRÚC LINH 07DHKT2 3 9.5 7.0 9.0 7.0 8.1 0.2 8.3
15 2007160400 VŨ KHÁNH LINH 07DHKT2 3 9.5 7.0 9.0 7.0 8.1 0.7 8.8
16 2007160111 NGUYỄN THỊ THU MAI 07DHKT2 3 9.5 7.0 9.0 7.0 8.1 0.2 8.3
17 2007160419 NGUYỄN THỊ BÍCH NGÂN 07DHKT2 3 9.5 7.0 9.0 7.0 8.1 0.2 8.3
18 2007160452 NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG 07DHKT5 3 9.5 7.0 9.0 7.0 8.1 0.2 8.3
19 2007160305 TRÌNH NGUYỄN LÂM TUYỀN 07DHKT4 3 9.5 7.0 9.0 7.0 8.1 1.4 9.5
20 2007160323 NÔNG THỊ DIỄM XƯƠNG 07DHKT4 3 9.5 7.0 9.0 7.0 8.1 0.5 8.6
21 2007160613 HỒNG QUẾ CHI 07DHKT5 4 8.0 2.5 7.0 5.0 5.6 -0.5 5.1
22 2007160549 TRẦN THỊ THU HÀ 07DHKT5 4 8.0 2.5 7.0 5.0 5.6 0.0 5.6
23 2007160546 VỎ THỊ HÂN 07DHKT5 4 8.0 2.5 7.0 5.0 5.6 -0.5 5.1
24 2007160724 VÕ THỊ MỸ HẠNH 07DHKT5 4 8.0 2.5 7.0 5.0 5.6 -0.5 5.1
25 2007160537 LÊ PHẠM XUÂN HỒNG 07DHKT5 4 8.0 2.5 7.0 5.0 5.6 -0.5 5.1
26 2007160541 NGUYỄN THỊ TÚ TRINH 07DHKT5 4 8.0 2.5 7.0 5.0 5.6 -0.5 5.1
27 2013160369 NGUYỄN NGỌC THÙY DƯƠNG 07DHQT4 5 7.5 7.5 7.0 7.5 7.4 0.1 7.5
28 2007160154 PHAN THỊ NGỌC NHI 07DHKT2 5 7.5 7.5 7.0 7.5 7.4 0.0 7.4
29 2023160090 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 07DHNH1 5 7.5 7.5 7.0 7.5 7.4 -0.2 7.2
30 2013160482 NGÔ NGUYỄN ANH TUẤN 07DHQT3 5 7.5 7.5 7.0 7.5 7.4 -0.2 7.2
31 2013160321 TRẦN PHƯƠNG TRÚC UYÊN 07DHQT3 5 7.5 7.5 7.0 7.5 7.4 -0.2 7.2
32 2013160349 LÊ PHƯƠNG THỤY VY 07DHQT3 5 7.5 7.5 7.0 7.5 7.4 -0.2 7.2
33 2013160531 NGUYỄN THẢO VY 07DHQT3 5 7.5 7.5 7.0 7.5 7.4 0.6 8.0
34 2005150169 Trần Hữu Chung 06DHTP6 6 3.5 5.0 5.5 4.5 4.6 -1.3 3.3
35 2022150056 Nguyễn Thị Như Quỳnh 06DHDB3 6 3.5 5.0 5.5 4.5 4.6 0.1 4.7
36 2008150237 Huỳnh Thị Mỹ Trang 06DHSH3 6 3.5 5.0 5.5 4.5 4.6 0.1 4.7
37 2022150209 Lê Thị Yến 06DHDB3 6 3.5 5.0 5.5 4.5 4.6 0.1 4.7
38 2001150224 Lưu Quang Bình 06DHTH4 7 7.5 5.5 5.5 7.0 6.4 -11.5 0.0
39 2001150298 Đỗ Minh Nhật 06DHTH4 7 7.5 5.5 5.5 7.0 6.4 -10.5 0.0
40 2001150246 Hứa Duy Quốc 06DHTH4 7 7.5 5.5 5.5 7.0 6.4 -10.5 0.0
41 2001130164 Trần Văn Tuyên 04DHTH2 7 7.5 5.5 5.5 7.0 6.4 1.0 7.4
42 2007160346 NGUYỄN THỊ HỒNG CẨM 07DHKT3 8 7.5 6.5 9.5 8.0 7.9 0.7 8.6
43 2007160376 NGUYỄN THỊ HUẾ 07DHKT3 8 7.5 6.5 9.5 8.0 7.9 0.1 8.0
44 2007160110 TRẦN NGÔ MỸ LY 07DHKT3 8 7.5 6.5 9.5 8.0 7.9 0.1 8.0
45 2007160123 NGUYỄN THỊ TRƯỜNG NGA 07DHKT3 8 7.5 6.5 9.5 8.0 7.9 0.6 8.5
46 2007160441 NGUYỄN THỊ KIM OANH 07DHKT3 8 7.5 6.5 9.5 8.0 7.9 0.4 8.3
47 2007160017 ĐẶNG PHI BẰNG 07DHKT2 9 6.5 5.0 6.0 5.0 5.6 1.6 7.2
48 2007160359 ĐINH THỊ MỸ DUYÊN 07DHKT2 9 6.5 5.0 6.0 5.0 5.6 0.2 5.8
49 2007160388 VÕ ANH KIỆT 07DHKT2 9 6.5 5.0 6.0 5.0 5.6 0.5 6.1
50 2007160139 BẠCH LÊ YẾN NGHI 07DHKT2 9 6.5 5.0 6.0 5.0 5.6 0.8 6.4
51 2007160433 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 07DHKT2 9 6.5 5.0 6.0 5.0 5.6 -2.3 3.3
52 2007160185 NGUYỄN THỊ KIM QUYÊN 07DHKT2 9 6.5 5.0 6.0 5.0 5.6 0.2 5.8
53 2023160170 TRỊNH PHƯƠNG ANH 07DHNH1 9 6.5 5.0 6.0 5.0 5.6 -0.4 5.2
54 2007160035 HUỲNH THỊ NGỌC ĐIỆP 07DHKT1 10 7.0 7.0 7.0 7.5 7.1 0.1 7.2
55 2007160707 NGUYỄN THỊ THANH KIỀU 07DHKT1 10 7.0 7.0 7.0 7.5 7.1 0.1 7.2
56 2007160093 THÁI NGỌC LIÊN 07DHKT1 10 7.0 7.0 7.0 7.5 7.1 0.1 7.2
57 2007160099 LÊ THỊ PHƯƠNG LINH 07DHKT1 10 7.0 7.0 7.0 7.5 7.1 0.6 7.7
58 2007160122 ĐỖ THANH NGA 07DHKT4 10 7.0 7.0 7.0 7.5 7.1 0.1 7.2
59 2007160347 PHẠM THỊ BẢO CHÂU 07DHKT3 11 9.0 6.5 10.0 7.5 8.3 0.2 8.5
60 2007160351 TRẦN THỊ CHÂU ĐOAN 07DHKT3 11 9.0 6.5 10.0 7.5 8.3 0.5 8.8
61 2007160353 HỒ THỊ MỸ DUNG 07DHKT3 11 9.0 6.5 10.0 7.5 8.3 1.1 9.4
62 2007160083 PHAN THỊ LAM KIỀU 07DHKT3 11 9.0 6.5 10.0 7.5 8.3 0.2 8.5
63 2007160416 TRẦN THỊ ÚT MỴ 07DHKT3 11 9.0 6.5 10.0 7.5 8.3 1.3 9.6
64 2007160227 HUỲNH THỊ CẨM THU 07DHKT2 11 9.0 6.5 10.0 7.5 8.3 1.1 9.4
65 2023160172 TRẦN THỊ VÂN ANH 07DHNH2 12 4.0 5.0 1.0 3.0 3.3 -0.1 3.2
66 2023160173 ĐỖ MINH CHÂU 07DHNH1 12 4.0 5.0 1.0 3.0 3.3 -3.4 0.0
67 2023160274 PHAN VŨ THANH NHƯ 07DHNH2 12 4.0 5.0 1.0 3.0 3.3 -5.5 0.0
68 2023160081 NGUYỄN HOÀNG YẾN NI 07DHNH2 12 4.0 5.0 1.0 3.0 3.3 -0.9 2.4
69 2023160231 THÁI MINH THẮNG 07DHNH2 12 4.0 5.0 1.0 3.0 3.3 -0.9 2.4
70 2001160307 LÊ THÀNH PHÁT 07DHTH3 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 2013130172 Lưu Thạc Trinh 04DHQT4 X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

* Thông tin nhóm và đề tài

Nhóm Đề tài Ngày BC đề cương Ngày BC Kết quả Email Điện thoại Nhóm trưởng
1 Thẻ điểm cân bằng 11/9/2017 16/10/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0868 676 946 NGUYỄN LAM HUỲNH NHƯ
2 Ảnh hưởng do chất thải từ các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp 11/9/2017 16/10/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01634 156 833 TRẦN KINH KHA
3 Tổng quan về kế toán tiền lương 11/9/2017 23/10/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0961 626 900 VŨ KHÁNH LINH
4 Những nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp ngành logistics niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 11/9/2017 23/10/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01653 048 866 TRẦN THỊ THU HÀ
5 Rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam 18/9/2017 30/10/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01685 270 505 NGUYỄN THẢO VY
6 Kiểm soát quy trình lên men sữa chua 18/9/2017 30/10/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01662 221 029 Trần Hữu Chung
7 Chủ đề: CPU của smartphone 18/9/2017 6/11/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01664 617 506 Trần Văn Tuyên
8 Chủ đề: Nghị định 87 18/9/2017 6/11/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01667 288 245 NGUYỄN THỊ TRƯỜNG NGA
9 Khoảng đen trong nghiệp vụ tín dụng tại các ngân hàng thương mại 25/9/2017 13/11/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01868 686 586 ĐẶNG PHI BẰNG
10 Cơ hội và thách thức của VN khi gia nhập TPP 25/9/2017 13/11/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01685 671 313 LÊ THỊ PHƯƠNG LINH
11 Sự phát triển của các mặt hàng gia dụng trên lazada 25/9/2017 20/11/2017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01664 026 673 TRẦN THỊ ÚT MỴ
12 Các chính sách về dịch vụ ngân hàng tác động như thế nào đến việc giữ vững lòng trung thành của khách hàng đối với ngân hàng 25/9/2017 20/11/2017     TRẦN THỊ VÂN ANH

 

*** Thắc mắc ? (đến hết 7/12/2017)

- Mọi thắc mắc gửi email cho thầy đến hết ngày 7/12/2017. Sau thời gian này, không giải quyết mọi thắc mắc.