* Cập nhật: 5:50 PM 9/6/2017

STT MSSV Họ tên sinh viên DTB DC TC Nhóm B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
1 2009160301 HÀ NGUYỄN KHÁNH BĂNG 2.1 1.7 3.8 0   8.0     4.0 2.5  
2 2002160165 PHAN QUỐC BẢO 4.5 4.9 9.4 0 8.0 8.0 7.0 2.5 3.0   3.0
3 2001160180 HOÀNG MẠNH CƯỜNG 2.3 -1.3 1.0 0 8.0 8.0          
4 2001160191 NGUYỄN TẤN ĐẠT 0.0 -2.0 0.0 0              
5 2003160013 VÕ QUỐC ĐẠT 0.0 -1.0 0.0 0              
6 2003160120 TRẦN VĂN ĐÌNH 2.3 -1.2 1.1 0 8.0           8.0
7 2001160196 BÙI VĂN DU 2.1 -0.9 1.2 0   8.0 7.0        
8 2025160074 NGUYỄN ĐỨC DUY 2.4 1.2 3.7 0 8.0 8.0     1.0    
9 2003160128 LÊ ĐĂNG DUYÊN 2.6 1.5 4.2 0   8.0 6.5 4.0      
10 2003160131 PHẠM NHẬT GIANG 0.0 -3.0 0.0 0              
11 2001160217 PHẠM THỊ NGỌC HẠNH 2.1 -1.6 0.6 0   8.0 7.0        
12 2001160417 NGUYỄN MINH HIẾN 0.0 -4.0 0.0 0              
13 2001160227 LÊ TRỌNG HIẾU 4.4 5.8 10.0 0 8.0 8.0 3.0 4.0 4.0 0.5 3.0
14 2003160156 LÊ VĂN HƯỞNG 3.7 1.9 5.6 0 8.0 8.0 7.0 3.0      
15 2003160164 BÙI ĐÌNH KHÁNH 4.6 3.1 7.7 0 8.0 8.0 7.0     2.5 7.0
16 2003160173 DƯƠNG PHÚ LÂM 0.0 -3.0 0.0 0              
17 2001160275 NGUYỄN VĂN LUẬT 5.1 6.2 10.0 0 8.0 8.0 3.0 7.0 2.0 5.0 3.0
18 2003160181 NGUYỄN NGỌC HOÀNG LƯƠNG 3.8 1.9 5.7 0 8.0   8.5 3.0     7.0
19 2003160184 NGUYỄN MINH MẪN 2.1 -1.0 1.2 0 8.0   7.0        
20 2001160282 NGUYỄN HỒ MINH 4.1 2.4 6.5 0 8.0 8.0 7.0 5.0   0.5  
21 2003160320 PHẠM VĂN NAM 3.6 2.3 5.8 0 8.0   7.0 3.0 2.0 5.0  
22 2002160701 KIỀU TẤN PHÁT 0.0 -3.0 0.0 0              
23 2003160220 ĐỖ GIA PHONG 4.4 2.3 6.6 0 8.0   8.5 4.0 3.0   7.0
24 2003160217 TRẦN THIỆN PHONG 0.0 -3.0 0.0 0              
25 2003160223 TRƯƠNG TẤN PHƯỚC 5.6 6.3 10.0 0 8.0 8.0 6.5 4.0 3.0 2.5 7.0
26 2002160097 HUỲNH DUY PHƯỚC 3.4 -1.3 2.1 0 8.0 8.0 7.0   1.0    
27 2004140557 Nguyễn Hữu Tài 5.0 6.7 10.0 0 8.0 8.0 3.0 4.0 4.0 5.0 3.0
28 2001160337 ĐINH VĂN TÂM 4.8 2.2 7.0 0 8.0 8.0 3.0 7.0 0.5   7.0
29 2004140249 Vũ Nhật Tân 0.0 -4.0 0.0 0              
30 2003160249 NGUYỄN TẤN THÀNH 2.7 -1.5 1.2 0 8.0   7.0   4.0    
31 2001160755 Đặng Minh Thuận 4.3 2.1 6.4 0 8.0 8.0 3.0   3.0   8.0
32 2004140289 Nguyễn Thị Thu Thuyết 3.6 3.6 7.2 0 8.0 8.0 3.0 3.0 3.0 0.5  
33 2022160119 PHẠM THỊ THỦY TIÊN 6.3 6.4 10.0 0 8.0 8.0 8.5 4.0 5.0 2.5 8.0
34 2003160259 TRẦN QUỐC TIẾN 0.0 -5.0 0.0 0              
35 2003160098 ĐÀO XUÂN TÌNH 1.1 -0.6 0.5 0   8.0          
36 2002160346 PHẠM THANH TRÍ 4.6 2.5 7.0 0 8.0 8.0 8.5   2.0 2.5 3.0
37 2003160266 BÙI TRẦN QUỐC TRIỀU 3.0 -0.1 2.9 0   8.0 7.0 3.0 3.0    
38 2003160269 LÊ DUY TRỌNG 2.6 2.0 4.6 0   8.0   3.0     7.0
39 2003160273 NGUYỄN HẢI TRUNG 0.0 -3.0 0.0 0              
40 2003160087 VÕ THẾ TRUYỀN 4.9 4.3 9.3 0 8.0 8.0 6.5 4.0     8.0
41 2003160281 LÊ XUÂN TÚ 6.7 3.0 9.7 0 8.0 8.0 7.0 7.0 4.0 5.0 8.0
42 2003160306 VÕ PHÚC VIỆT 5.0 4.2 9.2 0 8.0 8.0 6.5   3.0 2.5 7.0
43 2003160094 NGUYỄN ANH VŨ 4.4 2.9 7.2 0 8.0   7.0   6.0 2.5 7.0
44 2003160285 VÕ TUẤN VŨ 4.5 2.3 6.8 0 8.0 8.0 8.5 3.0 4.0    
45 2003160290 ĐỖ VĂN VỸ 4.9 3.3 8.2 0 8.0 8.0 6.5 4.0   7.5  

 

* Thắc mắc đến hết ngày 13/6/2017. Sau thời gian này, không giải quyết bất kỳ thắc mắc.